Pinan Nidan

Pinan Sandan

Pinan Shodan

Pinan Godan

Pinan Yodan

Ku Shan Ku

Bassai Di

Seinchin

Kaigaishii Karate School has 13 karate clubs in London, Kent and Surrey.

If you are outside of these areas, please contact us and we'll allocate your local instructor.

  • Karate Sport England